Onze diensten

Nederlands

Hoe wij werken

Onze uitgeverij werkt vrijwel hetzelfde als een coöperatief. We werken samen met schrijvers die hun verhaal willen vertellen en die vruchten willen plukken van hun publicatie. Dit doen we heel eenvoudig. Als schrijver ontvang je geen royalty’s, maar 100% van de netto opbrengsten. Daar tegenover staat dat jij ons betaalt voor onze diensten. Eerlijk is eerlijk, toch? Uiteindelijk hebben we geen enkele verplichtingen naar elkaar toe. Wij geven jouw boek uit, jij hebt een uitgegeven boek en iedereen is tevreden.

Onze diensten

Hieronder vind je een overzicht van onze diensten. Neem contact met ons op als je meer informatie of een offerte wilt. We kunnen, trouwens, je boek ook in het Engels uitgeven.

Manuscript lezen

Voor we je een offerte sturen, zouden we graag eerst je verhaal (manuscript) lezen – gratis. Zo kunnen we vaststellen of je verhaal één is dat we willen uitgeven.

Schrijf coaching

Als je manuscript nog niet klaar is of als je wat hulp kunt gebruiken met het schrijven van je verhaal, dan raden we je schrijf coaching aan. Niet alleen verbetert coaching je verhaal, het kan je ook helpen om een volwassen schrijver te worden, waardoor je je schrijfvaardigheden verbetert. Meer informatie over onze schrijf coaching vind je op: ‘Tekstschrijver nodig’.

Proeflezen en redigeren

We verwachten niet dat je zelf de puntjes op de ‘i’ zet. Helemaal prima als je dat wel doet, maar meestal gaat onze redacteur de manuscripten proeflezen en redigeren. Dit garandeert correcte toepassing van grammatica en correcte spelling.

Opmaak en ontwerp

Wanneer je manuscript eenmaal geredigeerd is, kan het omgezet worden in een boek. Onze grafisch ontwerper zorgt voor een opmaak – bladzijde grootte, lettertype, uitlijning en marges – en ontwerpt een paar omslagen waaruit je kan kiezen.

Drukken

Zodra je een opmaak en een ontwerp hebt gekozen, is het tijd om je boek naar de drukkerij te brengen. Dat gebeurt pas als we je een offerte hebben gegeven. De drukkerij waarmee we samenwerken, biedt zowel offset drukken als digitaal drukken ‘on demand’ aan, afhankelijk van de oplage die je wil laten drukken in een uitgave.

Beide drukmethoden leveren dezelfde hoge kwaliteit. Voor de pers gaat draaien, kun je een digitale versie van je boek in pdf bekijken. Toch raden we je aan eerst een proefdruk te laten maken, want die geeft je een nauwkeurige indicatie van hoe jouw boek er straks in het echt uit zal zien.

Uitgeven

En dan komt de grote dag. Je boek is gedrukt en is klaar om uitgegeven te worden. Elke uitgave van je boek heeft een eigen ISBN, dat weergegeven wordt in een ISBN barcode op de achterkant van de omslag. Op de achterkant staat ook een door ons geschreven omslagtekst.

We zullen ook je boek promoten via social media, in ons netwerk, op onze website en, als je dat wilt, op Bol.com. en we zullen 2 exemplaren van je boek aanbieden aan NBD Biblion.

Marketing

Als optie kunnen we ook marketing diensten verzorgen, zoals: boekpresentaties organiseren, een Facebook pagina beheren, boekhandels bezoeken of persberichten versturen naar de redactie van dagbladen en relevante tijdschriften.

Vertaling

Nog een optie is de vertaling van je boek in een andere taal, bijvoorbeeld: Engels, Duits of Frans.

Heb je nog vragen? Of wil je meer informatie over de diensten van onze uitgeverij? Neem gerust contact met ons op. We bespreken heel graag hoe we je verhaal kunnen veranderen in een volwaardig boek dat door heel de wereld gelezen kan worden.

Mail ons:email@forloveonlypublishing.com

Bel ons: +31 (0)6 245 44 691

Our Services

English

How we work

Our publishing house works in very much the same way as a cooperative. We work together with writers who have a story to tell and who wish to reap the profits of their published work. The way we do this is simple. As the writer, you won’t receive royalties, but 100% of the net takings instead. On the other hand, this means you pay us for our services. Fair’s fair, right? In the end, neither of us is obligated to each other in any way. We publish your book, you have your book published and everybody’s happy.

Our Services

Below you will find a list of our services. Contact us if you’d like more information or a quote. By the way, we publish in Dutch as well.

Manuscript reading

Before we send you a quote, we would like to read your story (manuscript) – free of charge. This enables us to determine if your story is one we would like to publish.

Writing coaching

If your manuscript isn’t finished yet or if you need a hand writing your story, we recommend writing coaching. Not only will coaching improve your story, it will also help you to evolve as a writer and therefore improve your writing skills. You can find more information on our writing coaching on: ‘Copywriter wanted’.

Proofreading and editing

We don’t expect you to dot your own i’s and cross your own t’s. It’s okay if you do, but our proofreader proofreads and edits most of the manuscripts. This guarantees correct use of grammar and correct spelling.

Layout and design

Once your manuscript has been edited, it will be ready to be transformed into a book. Our graphic designer will create a layout – page size, font style, spacing and margins – and design a couple of covers for you to choose from.

Printing

Once you have made your choice of layout and cover, it’s time to take your book to the printer’s. Not before we’ve given you a quote, though. The printers we work with offer both offset printing and digital printing on demand, depending on the number of copies you wish to have printed in an edition.

Both types of printing deliver the same high quality. Before the presses start, you can view a digital copy of your book in pdf. Still, we advise having a printing sample – mock-up – made beforehand, as this will provide you with an accurate indication of what the real thing will look like.

Publishing

And then the big day has arrived. Your book has been printed and is ready to be published. Each edition of your book has it’s own ISBN, represented by an ISBN barcode on the back cover of the book. Also on the back it will have a blurb written by us.

We will promote your book through social media, in our network, on our website and, if you like, on Bol.com, which is the Dutch version of Amazon. Also, we will present 2 copies of your book to NBD Biblion – the Dutch National Library.

Marketing

As an option, we can provide marketing services, such as: organizing book presentations, managing a Facebook page, bookshop visits or sending press releases to the editors of newspapers and relevant magazines.

Translation

Another option is translating your book into another language, for example: Dutch, German or French.

Have you got any questions? Or would you like more information on our publishing services? Please feel free to contact us. We’d love to discuss turning your story into a full-fledged book for all the world to read.

Email us:email@forloveonlypublishing.com
Phone us: +31 (0)6 245 44 691