Dit is FLO

Nederlands

Wij geloven in een universele bron van informatie. Een bron waaruit je kunt tappen wanneer je maar wilt. Het enige wat je hoeft te doen, is je openstellen. Dat doe je met je hart. Zo maak je verbinding met de bron en krijg je alle informatie die je nodig hebt. Deze komt in beelden, gevoelens, geluid, woorden of op een andere manier. In ieder geval weet je op het moment dat het bij je binnenkomt, dat het je gegeven is om door te geven, bijvoorbeeld in de vorm van een verhaal. Een verhaal geschreven vanuit het hart.

Liefdevolle aandacht

De wereld verdient het om uit het hart geschreven verhalen te lezen. Elke schrijver verdient het om haar/zijn boek uit te geven. En zo is For Love Only Publishing ontstaan. Wij geven verhalen en hun schrijvers alle aandacht die ze nodig hebben. Met liefdevolle aandacht voor elke stap in het uitgeefproces, zorgen we ervoor dat verhalen uitgegeven worden. Zo vinden ze hun plek in mensen hun hart en laten ze iets achter wat mensen raakt en in beweging brengt.

Onze naam?

Waar we onze naam aan te danken hebben? Net zoals de inspiratie voor onze uitgeverij, komt onze naam van een van onze katten. Zij heet Flo, en de letters van haar naam staan voor: ‘For Love Only’. Dat is Engels voor: zuiver voor de liefde. Haar naam weerspiegelt hoe zij door het leven gaat – onvoorwaardelijk liefdevol – en inspireert ons bij het uitgeven van de boeken van onze schrijvers.

Mail ons:email@forloveonlypublishing.com
Bel ons: +31 (0)6 245 44 691

Meet FLO

English

We believe in a universal source of information. A source that you can tap into whenever you wish. All you have to do is be open. You can do this with your heart. In this way you will connect to the source and receive all the information that you need. It will come as images, feelings, sound, words or in another way. In any case, at the moment it comes to you, you will know that it has been given to you to pass on, for instance, by way of a story. A story written from the heart.

Loving care

The world deserves to read stories written from the heart. Every writer deserves to publish their book. And this is how For Love Only Publishing came to be. We give stories and their writers all the attention they need. With loving care at every stage in the publishing process we make sure stories are published. This is how they will find their place in people’s hearts and leave something behind that reaches people and moves them.

Our name?

Oh, where our name comes from? Like the inspiration for our publishing house, our name comes from one of our two cats. Her name is Flo, and the letters in her name stand for: ‘For Love Only’. Her name reflects her attitude to life – to love unconditionally – and inspires us in publishing the books of our writers.

Email us:email@forloveonlypublishing.com
Phone us: +31 (0)6 245 44 691

Team

Natasja Knap

Designer, Illustrator

Natasja Knap

Projects
De feeks van Montpézat
Love Is What We Are – Liefde Is Wat We Zijn
Als de bomen konden spreken – If the trees could speak

Profiel
Ik ben een verhalenkijker. Associatief denken en sensitief kijken typeert mij. ‘Het verhaal’ achter de dingen boeit me mateloos. Als kind al: de waarom-vraag brandde altijd op mijn lippen.
Met verhalen geven we betekenissen door. Scheppen we verbinding. Verkennen we relaties tussen verbeelding en realiteit.
Beelden kunnen niet alleen de onderliggende betekenis van een tekst bloot leggen, maar ook bijdragen aan de beleving ervan. Met mijn ontwerpen zoek ik naar dàt samenspel tussen verhaal en beeld.

Profile
I am a story seer. Associative thinking and sensitive seeing typify me. ‘The story’ behind things can fascinate me endlessly. When I was a child, I was always itching to question why.
With stories we hand down meaning. Create connection. Explore the relationships between imagination and reality.
Images do not only lay bare the underlying meaning of tekst, but also contribute to experiencing it. When designing, I look for the interaction between stories and images.

Website

Natasja Knap

Patricia Gómezbarrera

Singer, Music Selecter

Patricia Gomezbarrera Soto

Projects
Maga

Profile
Opera singer, mezzo soprano and actress. CEO of Mondo Nuovo, a company founded in 2012, whose vision is empowering people working in technical companies, by increasing their productivity through a solid active communication methodology based on business analysis and theatrical techniques. We help people to reach a solution to their stage fright at all levels.

Profiel
Operazangeres, mezzo sopraan en actrice. CEO van Mondo Nuovo, een bedrijf dat in 2012 is opgericht, met de visie om mensen te bekrachtigen die voor technische bedrijven werken, door hun productiviteit te verhogen door middel van een krachtige, actieve communicatie methdodiek gebaseerd op bedrijfsanalyse en theatrale technieken. We helpen mensen om een oplossing te bereiken voor hun plankenkoorts.

Aart Beunderman

Musician, Poet

Aart Beunderman

Projects
Billy Boar is brave – Wimmetje is moedig
Global Soul

Profile
I'm a ‘Global Soul' who writes and performs heartcore songs about love, connection, the journey within, energy, creativity, heartfelt rebellion, playfulness and personal transformation. I hope I may pluck your heartstrings with my music!

Profiel
Ik ben een 'Global Soul', die heartcore songs schrijft en speelt over liefde, verbinding, de reis naar binnen, energie, creativiteit, hartstochtelijke rebellie, speelsheid en persoonlijke transformatie. Ik hoop dat ik de snaren van je hart mag raken met mijn muziek!

Wim Beunderman

Storyteller, Publisher

Wim Beunderman

Projects
De feeks van Montpézat
Love Is What We Are - Liefde Is Wat We Zijn
Als de bomen konden spreken - If the trees could speak
Wimmetje is moedig - Billy Boar is brave
And the wind whispered - En de wind fluisterde
Maga
We’re coming home - We komen weer thuis

Profile
As long as I can remember, I’ve always had a fascination for stories. Stories can be found all around us and in many different forms. They can be heard in songs, seen in the forest or felt when swimming underwater. I love conveying the stories that come to me in multidimensional books that appeal to all of our senses.

Profiel
Zolang ik me kan herinneren, ben ik altijd al gefascineerd geweest door verhalen. Verhalen zijn overal om ons heen te vinden en in vele verschillende vormen. Ze kunnen gehoord worden in liedjes, gezien worden in het bos of gevoeld worden wanneer we onder water zwemmen. Ik hou ervan om de verhalen die tot mij komen, over te brengen in multidimensionele boeken die al onze zintuigen aanspreken.

Neil Wilkinson-Cave

Artist, Graphic Designer

Neil Wilkinso-Cave

Projects
Wimmetje is moedig – Billy Boar is brave

Profile
My name is Neil Wilkinson-Cave and I have had a love of creative art since I was a child, playing with drawing and going through heaps of felt tips, and later became quite passionate about improving these skills, learning about 3D and perspective, creating comic art, and as an adult learning how to paint. I have been painting murals and trompe l'oeil now for around twenty years, for both children and adults, and have recently been invited to join Billy Boar's gang to help bring these lovely stories to life.

Profiel
Mijn naam is Neil Wilkinson-Cave en van kinds af aan heb ik al een liefde voor creatieve kunst. Ik speelde met het tekenen en versleet ladingen viltstiften. Later ging ik met veel passie deze vaardigheden verbeteren en leerde ik over 3D en perspectief, creëerde ik striptekening kunst, en als volwassene leerde ik schilderen. Ik ben nu al zo’n twintig jaar muurschilderingen en trompe l’oeil aan het schilderen, voor zowel kinderen als volwassenen, en ben recentelijk gevraagd om bij de bende van Billy Boar te komen om deze prachtige verhalen tot leven te helpen brengen.